Договір оферти на телебачення – Batyevka.net

 

ДОГОВІР

про надання програмної послуги та абонентського обслуговування

на умовах публічної оферти

 

м. Київ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВ-НЕТ» (надалі – «Провайдер»), від імені якого діє  Товариство з обмеженою відповідальністю «БАТИЇВКА» (надалі – «Агент») на підставі Агентського договору  №1703/15П від «17» березня 2015 року, в особі директора Козюбри Т.А., яка діє на підставі Статуту, керуючись ст. ст. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України та фізична особа, яка у відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України ), у випадку прийняття викладених нижче істотних умов та оплати послуг, що здійснює таким чином акцепт цієї оферти, стає Абонентом, уклали даний Договір (далі — Договір) про наступне:

 

СТАТТЯ  1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Цей Договір розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», інших актів законодавства.

1.2    Цей Договір регулює відносини з приводу надання Провайдером Абонентам Програмної Послуги. У відповідності до умов цього Договору Абонент замовляє та отримує на платній основі, а Провайдер надає абоненту Програмну послугу та інші додаткові послуги. Договір вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Провайдером умовах, є підтвердження такої згоди оплатою Абонентом замовлених Послуг.

1.3    Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.4    Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

1.5    Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Провайдером з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Провайдера або Агента. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.8.3 цього Договору. Не розірвання Абонентом Договору у  строк одного розрахункового періоду та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з  внесеними змінами до Договору.

1.6    При внесенні змін до цього Договору, Провайдер розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Провайдера або Агента не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Провайдер не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін.  При цьому Провайдером гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Провайдера Провайдера або Агента поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

1.7    Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Провайдером технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

1.8    Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів. Абонент може замовити універсальну програмну послугу окремим пакетом.

 

СТАТТЯ 2.      ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ

абонентна плата – плата за програмну послугу, яка сплачується абонентом у визначеному Тарифами розмірі, згідно умов абонентського договору та Правил надання та отримання програмних послуг;

пакет телепрограм – перелік телепрограм, доступ до перегляду яких провайдер пропонує абоненту у складі програмної послуги та здійснює відповідно до умов абонентського договору та Правил надання та отримання програмних послуг;

програмна послуга – послуга з надання абоненту доступу до виключно домашнього перегляду обраного ним індивідуального пакету телепрограм в якості цілісної інформаційної послуги, відповідно до умов абонентського договору та Правил надання та отримання програмних послуг;

особовий рахунок абонента – форма індивідуального обліку платежів абонента, що здійснюються на сплату програмної послуги, вчинених у формі відповідних записів;

Тарифи – нормативний акт провайдера у редакції, чинній на період надання відповідних послуг, яким визначається перелік, опис, вартість програмних послуг, які надаються провайдером;.

Додаткові послуги-послуги або роботи, які надаються Абонентові за додаткову плату згідно діючого на поточний момент прейскурант цін;

правила надання та отримання програмних послуг – чинна на момент надання програмної послуги редакція Правил надання та отримання програмних послуг, затверджених наказом Провайдера програмної послуги

рахунок (квитанція) – розрахунковий документ, який зазначає суму платежу згідно чинних тарифів та відповідних послуг, за які здійснюється платіж;

білінг (автоматизована система обліку спожитих послуг) – програмно-апаратний комплекс, який здійснює автоматичний кількісний та вартісний облік наданих/спожитих послуг згідно Тарифів, чинних у відповідний період надання послуг;

місце надання послуги – визначене в цьому Договорі місце проживання абонента та розміщення індивідуальних технічних засобів прийому абонента.

Інші терміни та визначення цього Договору вживаються у значенні, викладеному у Правилах надання та отримання програмних послуг. У разі невідповідності або протиріччя між термінами і визначеннями цього Договору та Правил надання та отримання програмних послуг, перевагу мають терміни та визначення Правил надання та отримання програмних послуг.

 

СТАТТЯ     3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.  Згідно положень Правил надання та отримання програмних послуг та умов цього Договору, Провайдер зобов’язується надавати Абоненту програмну послугу з надання Абоненту доступу до перегляду обраного ним пакету телепрограм, а Абонент зобов’язується своєчасно сплачувати вартість зазначеної послуги та виконувати інші обов’язки Абонента, визначені цим Договором і Правилами надання та отримання програмних послуг.

3.2.  Програмна послуга, яка надається Провайдером Абоненту згідно цього Договору полягає в підключенні Абонента до багатоканальної кабельної телемережі та наданні Абоненту доступу до виключно домашнього перегляду обраного ним пакету телепрограм в якості цілісної інформаційної послуги.

3.3.  Програмна послуга надається Провайдером Абоненту за наявності всієї сукупності нижче перерахованих умов:

3.3.1.  знаходження місця надання послуги у зоні покриття багатоканальної кабельної телемережі;

3.3.2. відповідності індивідуальних технічних засобів прийому Абонента вимогам, встановленим Правилами надання та отримання програмних послуг та перебування їх у належному функціональному стані;

3.3.3. перебування Провайдера та Абонента у договірних відносинах на підставі цього Договору;

3.3.4. наявності на особовому рахунку Абонента грошових коштів у розмірі, достатньому для отримання програмної послуги згідно чинних Тарифів та Правил надання та отримання програмних послуг.

 

СТАТТЯ  4.      ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Для початку надання програмної послуги, Абонент зобов’язаний сплатити Провайдеру  Первинний платіж у розмірі, що вказується у Тарифах Провайдера.

4.2.  В подальшому Абонент зобов’язується оплачувати надану програмну послугу у національній валюті України, в повному обсязі, у відповідності до умов Договору, зокрема, щомісячно сплачувати абонентську плату та підтримувати залишок грошових коштів на Особовому рахунку Абонента на рівні не нижче мінімального рівня, що встановлений згідно відповідним діючим Тарифним планом Провайдера.

4.3. Абоненти здійснюють оплату Послуг та Додаткових Послуг, що надаються Провайдером на поточний рахунок Агента за наступними реквізитами :

Отримувач – Товариство з обмеженою відповідальністю «БАТИЇВКА»

Ідентифікаційний код — 38855223

п/р 26007053120743 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві МФО 321842

4.4.  Провайдер самостійно, виходячи з ринкового попиту, встановлює розмір абонентної плати за різні пакети програм та розміри інших передбачених Тарифами платежів. Тарифи або розмір Мінімального рівня можуть бути змінені Провайдером з попередженням Абонента не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх введення в дію.  Якщо Абонент не згоден з новими Тарифами Провайдера чи зі зміною Мінімального рівня, він зобов’язаний не менш ніж за 3 календарні дні до введення таких нових Тарифів письмово повідомити Провайдера про таку незгоду шляхом подання відповідної письмової заяви до центру обслуговування Абонентів. В цьому випадку Договір вважається припиненим на наступний робочий день з дати отримання Провайдером зазначеної письмової заяви Абонента. При цьому, якщо Абонент продовжує користуватись Послугами Провайдера після надання зазначеної заяви, вважається, що Абонент своїми діями погодився з новими Тарифами Провайдера  та відмовився від ініційованого ним припинення Договору. В цьому випадку Договір продовжує свою дію, а Абонент зобов’язаний оплачувати Послуги Провайдера за новими Тарифами.

4.5. У разі недостатності наявної на особовому рахунку Абонента суми для виконання всіх його зобов’язань перед Провайдером, наявні на особовому рахунку кошти зараховуються у наступному порядку:

4.5.1.  в першу чергу, сплачується неустойка, нарахована за невиконання Абонентом відповідних його зобов’язань та причинені Провайдеру збитки;

4.5.2. в другу чергу сплачується вартість користування простроченими до сплати грошовими коштами;

4.5.3. в третю чергу сплачується вартість повторного підключення до багатоканальної кабельної  мережі;

4.5.4.  в четверту чергу сплачується абонентна плата та вартість інших отриманих послуг.

4.6. Якщо Абонент попередньо оплатив Провайдеру  Програмні послуги і при цьому відмовився від таких попередньо оплачених ним програмних послуг та/або розірвав Договір, внаслідок чого ці Послуги не були надані Абоненту, Провайдер повертає Абоненту таку невикористану частину грошових коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента. При цьому, Сторони особливо обумовили та розуміють, що сума Первинного платежу, в жодному разі не повертається Замовнику.

4.7. У випадку якщо Провайдером були протарифіковані Абонентом послуги, які останній не замовляв та не спожив, Абонент  зобов’язаний звернутися з відповідною письмовою заявою до Провайдера, одразу після виявлення факту того, що йому були протарифіковані такі послуги. Провайдер розглядає таку заяву у строк 30 днів з дати її отримання.

4.8. У разі припинення дії Договору Сторони проводять остаточні розрахунки за надані Послуги протягом 45 банківських днів з моменту припинення дії Договору.

 

СТАТТЯ  5.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.  Абонент має право:

5.1.1.  на своєчасне і якісне отримання програмної послуги;

5.1.2. на безоплатне отримання від Провайдера у порядку, визначеному Правилами надання та отримання програмних послуг, вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання програмних послуг, а також інформації про надані програмні послуги;

5.1.3. на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання або неналежного виконання Провайдером його обов’язків, передбачених цим Договором та законодавством;

5.1.4. на отримання відомостей щодо можливості та порядку зміни умов надання замовленої програмної послуги та відмови від оплати програмної послуги, яка не замовлялася;

5.1.5. на одностороннє припинення цього Договору у передбаченому цим Договором та законом випадках;

5.2.   Абонент зобов’язаний:

5.2.1. виконувати умови цього Договору, Правила надання та отримання програмних послуг та дотримуватись вимог чинного законодавства;

5.2.2.  використовувати лише індивідуальні технічні засоби прийому;

5.2.3. не використовувати належні йому індивідуальні технічні засоби прийому для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать умовам цього Договору, Правилам надання та отримання програмних послуг та забезпечити неможливість такого використання з боку третіх осіб;

5.2.4.  не допускати використання на комерційній основі індивідуальні технічні засоби прийому для надання програмних та будь-яких інших послуг третім особам;

5.2.5.  своєчасно сплачувати абонентну плату та інші платежі згідно умов цього Договору, Правил надання та отримання програмних послуг та Тарифів;

5.2.6.  повідомляти Провайдера на його запит дані про індивідуальні технічні засоби прийому, що використовується для отримання програмної послуги;

5.2.7.  зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати.

5.2.8. У разі наміру використання Програмної послуги на пристроях, не обладнаних індивідуальними технічними засобами прийому – отримати у Провайдера чи Агента індивідуальні технічні засоби прийому на умовах оренди, про що укласти окремий договір.

5.3.  Провайдер має право:

5.3.1.   в односторонньому порядку змінити розмір абонентної плати,  повідомивши Абонента не менш як за 7 (сім) календарних днів до дати зміни розміру абонентної плати, шляхом опублікування відповідної інформації на web-сайті Провайдера або Агента та/або Інформаційному каналі Провайдера;

5.3.2. в односторонньому порядку змінити перелік телепрограм, які складають зміст обраного Абонентом пакету телепрограм, повідомивши Абонента не менш як за 7 (сім)  календарних днів до дати зміни відповідного переліку телепрограм, шляхом опублікування відповідної інформації на web-сайті Провайдера або Агента;

5.3.3. в односторонньому порядку змінювати Тарифи, Правила надання та отримання програмних послуг, повідомивши Абонента не менш як за 7 (сім) календарних днів, шляхом опублікування відповідної інформації на web-сайті  Провайдера або Агента та/або Інформаційному каналі Провайдера;

5.3.4. на одностороннє припинення цього Договору у передбаченому цим Договором випадках;

5.3.5. не підключати або відключати без попередження від багатоканальної кабельної телемережі не справні індивідуальні технічні засоби прийому Абонента;

5.4.  Провайдер зобов’язаний:

5.4.1. надавати програмну послугу за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів, умов цього Договору, Правил надання та отримання програмних послуг;

5.4.2. забезпечувати правильність застосування Тарифів.

5.4.3. Провайдер зобов’язаний провести перерахунок абонентської плати при умові неможливості надати послуги абоненту з вини Провайдера протягом трьох днів з моменту подання абонентом письмової заяви на ім’я провайдера

 

СТАТТЯ 6.     ТИМЧАСОВЕ ПРИЗУПИНЕННЯ  НАДАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

6.1.  Надання програмної послуги може бути тимчасово призупинено на термін від одного до шести місяців за заявою Абонента.

6.2.  Провайдер має право призупинити надання програмної послуги в односторонньому порядку, у випадку порушення Абонентом умов даного договору, або Правил надання та отримання програмних послуг:

6.2.1. у разі, якщо прострочення сплати Абонентом абонентської плати (у повному обсязі, або частково) перевищуватиме строк 50 (п’ятдесят) календарних днів;

6.2.2.  у разі невиконання Абонентом його зобов’язань щодо виключно домашнього перегляду пакету телепрограм.

 

СТАТТЯ  7.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.  Сторони зобов’язуються відшкодовувати одна одній збитки, причинені невиконанням (неналежним виконанням) передбачених цим Договором зобов’язань.

7.2.  У  випадку несплати абонентської плати за надані послуги Абонент несе відповідальність у  вигляді сплати  на користь Провайдера пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент порушення, від вартості невиконаного зобов’язання за кожен день прострочення

7.3.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання їх зобов’язань по цьому Договору на період дії обставин, що перешкоджають виконанню відповідних зобов’язань, якщо такі обставини виникли незалежно від волі Сторін і настання яких Сторони не могли передбачити або відвернути. У будь-якому випадку Сторони не звільняються від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов’язання.

7.4.  Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторону, яка припустилася прострочки виконання відповідного зобов’язання, від виконання такого зобов’язання.

7.5.Провайдер не несе відповідальності:

7.5.1. за якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або з’єднувальних ліній Абонента, при збоях обладнання, що не належить Провайдеру, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Провайдером для надання Послуг за Договором;

7.5.2.  за відсутність обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Провайдера;

7.5.3. за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Провайдера;

7.5.4. за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

7.5.5. відсутність у Провайдера технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є  підставою  для подання Абонентом Провайдеру будь-яких претензій та позовів.

7.5.6.  за помилкове поповнення Абонентом чужого Особового рахунку.

7.6. Відповідальність Абонента

7.6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.

7.6.2. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Щомісячні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Провайдером з Абонента в повному розмірі.

7.6.3.  Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

7.6.4.  Абонент приймає на себе всю відповідальність за правильність внесення платіжного коду, а також за перевірку прізвища та ініціалів отримувача платежу при оплаті послуг через термінали самообслуговування.

 

 

 

СТАТТЯ 8.   ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.  Цей Договір вважається укладеним з моменту здійснення Абонентом першої оплати відповідно до п. 1.2. Договору.

8.2.  Даний Договір діє безстроково.

8.3. Абонент має право ініціювати дострокове припинення дії Договору, про що повідомить Провайдера письмово (рекомендованим листом або кур’єром). Договір припинить свою дію після закінчення десятиденного строку з дня отримання Провайдером зазначеного повідомлення.

8.4.  Якщо протягом 30 днів з моменту припинення надання послуг згідно з п. 6.2.1, Абонент не погасив заборгованість, Провайдер має право в односторонньому порядку розірвати Договір без додаткового узгодження з Абонентом.

 

СТАТТЯ 9.   ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

9.2.  У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії форс-мажорної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорної обставини.

9.3.  У випадку порушення Стороною, яка знаходиться під дією обставини непереборної сили, вимог п.9.2 Договору, вона втрачає право посилатись на таку обставину як на підставу для звільнення від відповідальності.

9.4.  Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов’язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

 

СТАТТЯ  10.  ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Провайдера з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби Провайдера або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Провайдер, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і в 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Провайдер, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

10.2.  Абонент гарантує Провайдеру, що він володіє законними правами на Приміщення Абонента, де здійснюється підключення Послуг.

10.3.  У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Провайдера, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Сайті Провайдера або Агента та/або Інформаційному каналі Провайдера, абонентському відділі не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

10.4.  У разі зміни прізвища,  ім’я або по-батькові Абонента він зобов’язаний повідомити про це Провайдера протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом звернення до  інформаційно-довідкової служби Провайдера.

10.5.  Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору,  Абонент надає свою згоду , відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI (далі Закон № 2297- VI) на обробку Провайдером його персональних даних. Метою обробки  персональних даних Абонента є внесення їх до відповідної бази персональних даних Провайдера (володільця) за цим Договором для реалізації господарських відносин (забезпечення своєчасного надання послуг з доступу до мережі Інтернет),  їх обліку та проведення розрахунків  за надані послуги, підготовки  внутрішніх документів підприємства з питань реалізації  визначених законодавством  і цивільно-правовим договором прав та обов’язків у сфері телекомунікацій. Згода надається на здійснення будь-яких дій, відносно до персональних даних, які необхідні для реалізації вищевказаної мети, у тому числі: збирання, накопичення, зберігання, знищення та інші дії у відповідності з діючим законодавством. Абонент згоден з тим, що персональні дані обробляються та використовуються володільцем бази персональних даних товариством з обмеженою відповідальністю  «ТВ-НЕТ», працівниками володільця відповідно до їх професійних та службових або трудових обов’язків та іншими юридичними та/або фізичними особами, яким надано таке право володільцем за цивільно-правовими договорами.  Ця згода надається  на весь строк  дії Договору.

 

 

СТАТТЯ  11. РЕКВІЗИТИ, АДРЕСИ СТОРІН

 

ПРОВАЙДЕР

 

АБОНЕНТ
Товариство з обмеженою відповідальністю

«ТВ-НЕТ»

П.І.Б.________________ ____________
Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Пироговського,18

Ідентифікаційний код  39522984

п/р 26006053134343 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві МФО 321842

Контакти: тел. (044)4955549

факс: (044)4955549

 

від імені якого діє  Товариство з обмеженою відповідальністю «БАТИЇВКА» на підставі Агентського договору  №1703/15П від «17» березня 2015 року, в особі директора Козюбри Т.А.

 

 

Козюбра Т.А. __________________________

 

Адреса: ______________________________

Паспорт _____________________________

Виданий______________________________

___________________дата видачі_________

Ідентифікаційний код___________________

Тел.: _________________________________

e-mail:________________________________