Для багатоквартирних будинків
Для приватних будинків
Укр
Рус
Англ

Звони нам! У нас быстрый дозвон, живые операторы

0 800 30 32 30
Договір
про надання електронних комунікаційних послуг на умовах публічної оферти
Товариство з обмеженою відповідальністю «БАТИЇВКА» (надалі – «Виконавець»), керуючись Законом України «Про електронні комунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. №295, ст. ст. 633, 641 і гл.63 Цивільного кодексу України та фізична особа, яка у відповідності до п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України ), у випадку прийняття викладених нижче істотних умов та оплати послуг, що здійснює таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовником, уклали даний Договір (далі — Договір) про наступне:
Терміни, що вживаються в цьому Договорі, для цілей цього Договору мають наступне значення:

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання доступу до мережі Інтернет на умовах, що містяться в публічній оферті.

Договір - правочин про надання доступу до мережі Інтернет, укладений між Виконавцем і Замовником на умовах Публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов (далі — Договір).

Акцепт - повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Правила – Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені Постановою КМ УКРАЇНИ від 11.04.2012 р. №295.

Білінгова система – програмно-апаратний комплекс Виконавця, функцією якого є ведення обліку наданих електронних комунікаційних послуг споживачем таких послуг.

Система самообслуговування – інформаційна система Виконавця, доступ до якої Замовник може отримати через звернення до інформаційного ресурсу Виконавця та аутентифікації Замовника шляхом введення Замовником даних до його ідентифікації на такому інформаційному ресурсі, та, за допомогою якої, Замовник власноруч без участі співробітників Виконавця може замовляти нові Послуги, отримувати інформацію про замовленні ним Послуги та змінювати параметри замовлених послуг. Користування системою самообслуговування можливе лише після проведення аутентифікації Замовника, використовуючи відомі тільки Замовнику дані ідентифікації.

Первинний платіж – платіж за організацію технічної можливості надання Замовнику замовлених ним Послуг, який сплачується Замовником після укладення Договору та відповідного/відповідних додатку/додатків, якими Замовник замовляє відповідний набір електронних комунікаційних послуг, що надаватимуться за цим Договором, з метою оплати вартості організації технічної можливості надання Замовнику замовлених ним Послуг. Розмір первинного платежу визначається у Тарифних планах Виконавця.

Абонентна плата – фіксований платіж, який встановлює Виконавець та який повинен сплачуватись Замовником за кожний календарний місяць дії цього договору (незалежно від кількості днів місяця, в якому діяв цей Договір) за Послуги, згідно з діючим Тарифним планом Виконавця.

Мінімальний рівень – сума грошових коштів на Особовому рахунку Замовника, яка визначена у діючих Тарифах/Тарифних планах Виконавця та наявність якої на Особовому рахунку Замовник зобов’язаний забезпечити для користування Послугами, згідно з відповідним діючим Тарифним планом Виконавця.

Тарифи/Тарифний план – вартість Послуг, виражена у грошовій формі, зокрема, щодо розміру Первинного платежу, щомісячної абонентної плати, Мінімального рівня. Інформацію про Тарифи/Тарифні плани Виконавця можна отримати за телефонним номером Виконавця 0800303230, у центрі обслуговування Замовників Виконавця, а також на www.batyevka.net.

Особовий рахунок – рахунок, за яким здійснюється розрахунки між Виконавцем та Замовником, що відкривається Замовникові в Білінговій системі Виконавця для обліку Послуг, що надаються Замовнику та оплати Замовником їх вартості.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (категорії персональних даний, які обробляються: паспортні дані; ідентифікаційний код, адреса реєстрації Замовника або адреса підключення його до Послуги, ІР-адреса, телефонний номер та інші дані, що дозволяють його ідентифікувати).

Замовлення (послуг) – замовлення Замовником додаткових до вже замовлених до Договору Послуг, що здійснюються шляхом формування Замовником відповідного запиту на отримання таких Послуг через Систему самообслуговування.

Інформування/Попередження (Замовника) / Інформувати/Попереджати (Замовника) – доведення/доводити до відома Замовника інформації, що стосується взаємовідносин між Замовником і Виконавцем, що виникають на підставі цього договору, одним, всіма або декількома з наступних способів: по телефону; коротким текстовим повідомленням (SMS); електронною поштою; розміщенням відповідного повідомлення в засобах масової інформації; розміщенням відповідного повідомлення на інформаційних ресурсах Виконавця (зокрема, на www.batyevka.net) або в Системі самообслуговування; у письмовій формі. Якщо у Договорі прямо не зазначено яким з вище перелічених способів відбувається Інформування/Попередження, це означає, що Виконавець має право здійснити Інформування/Попередження будь-яким, всіма або декількома з зазначених вище способів на власний розсуд.

Роботи з підключення – роботи із прокладання абонентських кабельних ліній від точки колективного доступу Виконавця до квартира Замовника за адресою, вказаною в даному Договорі: прокладання абонентських кабельних ліній (не більше 3 м без кріплення) від точки технологічного вводу в квартиру до місця встановлення обладнання Замовника (яке знаходиться у власності Замовника або надається Замовнику Виконавцем на умовах придбання/оренди з метою надання послуг фіксованого зв’язку); підключення Замовника до мережі широкосмугового доступу фіксованого зв’язку Виконавця.

Загальні положення
 1. Предмет договору
  1. Виконавець надає Замовнику електронні комунікаційні послуги фіксованого зв’язку, що замовлені Замовником з технічними характеристиками, а Замовник оплачує такі послуги у порядку та на умовах, передбаченому цим Договором. Для організації технічної можливості надання Послуг Виконавець може виконувати Роботи з підключення.
  2. Виконавець включений до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за № 1230.
  3. До електронних комунікаційних послуг фіксованого зв’язку, що можуть надаватися за цим Договором, відносяться наступні послуги Виконавця (надалі, коли розуміються всі послуги, замовлені Замовником у відповідності до умов цього Договору – «Послуги» ):
   1. Постійний доступ до мережі Інтернет;
   2. Інші послуги, замовлені Замовником.
  4. Під Послугами, що замовлені Замовником, розуміються всі послуги щодо яких Замовник здійснив Замовлення, а також всі Послуги, спожиті Замовником з використанням персональних даних його ідентифікації, зокрема логінів, паролів, які йому належать, а також ідентифікаторів його обладнання.
  5. З метою користування в майбутньому послугами доступу до мережі Інтернет та іншими послугами Виконавця, Замовник може замовити роботи з прокладання кабелю до квартири та в квартирі до точки підключення (під час проведення ремонтних/оздоблювальних робіт в квартирі ), попередьо здійснивши оплату такої послуги. Активація обладнання в такому випадку здійснюється за повідомленням Замовника.
 2. Для доступу до Послуг та подальшого Використання цих Послуг, Виконавець може надавати Замовнику у тимчасове платне користування (оренду) відповідне обладнання.
 3. Порядок укладення Договору
  1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Замовника та Виконавця. Перед початком отримання Послуг Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами.
 4. Права та обов’язки сторін.
  1. Виконавець зобов’язується:
   1. Надавати Замовнику Послуги згідно з умовами, зазначеними у цьому Договорі, умовами, прийнятими Замовником при Замовлені Послуг та згідно з чинним нормативно-правовими Актами України.
   2. Надавати Замовнику необхідні консультації з питання належного використання замовлених Послуг.
   3. Інформувати Замовника про нові види послуг, які Виконавець може надавати Замовнику.
   4. У порядку, передбаченому чинними нормативно-правовими актами України, встановлювати тарифи на Послуги, що надаються згідно з цим Договором та інформувати (згідно з пунктами 4 або 6 терміну «Інформувати/Попереджати») Замовника про зміну встановлених Виконавцем тарифів.
   5. На запит Замовника інформувати його про можливість підключення до електронної комунікаційної мережі Виконавця конкретного обладнання Замовника.
   6. Повідомляти Замовника про скорочення переліку або припинення Послуг, відключення його кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором, у тому числі у разі виникнення заборгованості Замовника.
   7. У разі отримання, у відповідності до порядку, передбаченому цим Договором, повідомлення від Замовника що до перерви в наданні Послуг, вживати необхідні заходи по відновленню надання послуг.
   8. Інформувати Замовника про термін, при настанні якого може бути припинено надання Послуг/Окремих послуг, на які не нараховується щомісячна плата і, які потребують постійного використання ресурсів електронних комунікаційних мереж, якщо Замовник не користувався такими послугами.
   9. Вести облік обсягу та вартості наданих Замовнику Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.
   10. Надавати Замовнику Послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів діючих в Україні та умов Договору, Додатків до нього.
   11. Забезпечувати правильність застосування Тарифів.
   12. Вживати відповідно до чинного законодавства України заходів із забезпечення конфіденційності інформації про Замовника та Послуги, які він отримав чи замовляв.
   13. Виконавець має і інші обов’язки, передбачені цим Договором за чинним законодавством України.
  2. Замовник зобов’язується:
   1. Перед початком робіт із підключення сплатити Виконавцю Первинний платіж за всі замовлені Замовником Послуги.
   2. Оплачувати Послуги Виконавця у національній валюті України, у повному обсязі, у відповідності до умов Договору, зокрема, щомісячно сплачувати Виконавцю абонентну плату, підтримувати залишок грошових коштів на Особовому рахунку Замовника на рівні не нижче Мінімального рівня, що встановлений згідно відповідним діючим Тарифним планом Виконавця.
   3. Не допускати підключення електронного комунікаційного обладнання, пристроїв, які не мають сертифікату відповідності.
   4. Дотримуватися умов отримання та користування Послугами, зазначеними у цьому Договорі та у нормативно-правових актах України в сфері електронних комунікацій та нести відповідальність за неналежне користування Послугами згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.
   5. У разі виникнення перерви в наданні Послуг, або при відхиленні технічних показників надання Послуг від нормативних, негайно повідомляти про це Виконавця, але в будь якому випадку, протягом 30 хвилин з моменту виявлення такої перерви або такого відхилення за телефоном підтримки, що вказаний в договорі.
   6. Не використовувати Послуги у комерційних цілях та/або для надання їх третім особам.
   7. Не використовувати Послуги в цілях, заборонених чинним законодавством України.
   8. Письмово повідомляти Виконавця про зміну відомостей про Замовника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення таких змін. Якщо Замовник не повідомив Виконавця письмово про такі зміни, то передані Виконавцем Замовнику за раніше отриманими даними повідомлення вважаються отриманими Замовником.
   9. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення противоправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
   10. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приміщень та території, що знаходяться у володінні/користуванні Замовника.
   11. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Виконавця про тип кінцевого обладнання, що використовується Замовником для отримання Послуг.
   12. Виконавець надає Замовнику початковий пароль для користування системою обслуговування. Замовник зобов’язується змінити його на інформаційному ресурсі Виконавця на свій власний відразу після початку надання послуг та в подальшому несе повну відповідальність за схоронність та нерозголошення своїх паролів та логінів. При цьому Замовник зобов’язаний оплатити всі Послуги, що були спожиті з використанням його даних ідентифікації, зокрема, паролів, логінів, які належать Замовнику.
   13. Всіляко сприяти проведенню Виконавцем робіт з підключення.
   14. Користуватися всіма замовленими послугами. У випадку, якщо Замовник не користується Послугами та не оплачує такі Послуги належним чином протягом двох місяців, Виконавець має право припинити надання Замовнику таких Послуг та розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
   15. Замовник має і інші обов’язки, передбачені цим Договором, Додатками до нього та чинними нормативно-правовими актами України.
  3. Виконавець має право:
   1. Встановлювати Тарифи на Послуги, що ним надаються, з врахуванням обмежень, встановлених державою.
   2. Скорочувати перелік або припиняти надання Послуг /окремих Послуг Замовнику, у випадку порушення ним умов цього Договору, Додатків, Правил, інших чинних нормативно- правових актів України у сфері електронних комунікацій.
   3. Припиняти діяльність з надання електронних комунікаційних послуг, відповідно до чинного законодавства України.
   4. Не підключати до електронної комунікаційної мережі кінцеве обладнання, у разі відсутності документів про підтвердження відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій.
   5. Відключати кінцеве обладнання Замовника у випадках і в порядку, що зазначені у п.5.4. цього Договору.
   6. Скорочувати або припиняти надання послуг/окремих Послуг Замовнику, у разі, якщо Замовник не погасив заборгованість перед Виконавцем, у порядку, зазначеному у підпункті 5.4.4. цього Договору.
   7. На оплату Замовником послуг Виконавця належним чином, у відповідності до умов цього Договору.
   8. Залучати до виконання Робіт з підключення третіх осіб (юридичних або фізичних осіб). При цьому Виконавець має право надавати таким третім особам для виконання цілей цієї угоди, зокрема, для проведення Робіт з підключення інформацію про Замовника. Підписанням цього Договору, Замовник надає згоду на залучення Виконавцем третіх осіб для виконання робіт з підключення та на надання третім особам, в тому числі органам державної влади, необхідної інформації про Замовника. Виконавець несе відповідальність перед Замовником за виконання Робіт з підключення.
   9. Виконавець має також інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами України та цим Договором.
   10. Замовник надає Виконавцю право без додаткового письмового погодження з Замовником використовувати інформацію про Замовника та надані йому електронні комунікаційні послуги, в тому числі про отримані послуги зв’язку, їх тривалість, вартість, зміст, маршрути передавання тощо, а також передавати таку інформацію третім особам в межах та на підставі чинного законодавства України.
  4. Замовник має право:
   1. На дострокове розірвання Договору, за умови попередження Виконавця за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.
   2. На несплату абонентної плати за весь час ненадання Замовнику Послуг через пошкодження (аварії ) електронних комунікаційних мереж, що призвело до припинення надання послуг Замовнику, у разі порушення Виконавцем контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), за умови, що такі пошкодження (аварії ) електронних комунікаційних мереж виникли з вини Виконавця.
   3. На отримання від Виконавця на запит Замовника відомостей про отримані Замовником послуги у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
   4. На безоплатне отримання рахунків на оплату Послуг, у випадку виставлення таких рахунків Виконавцем.
   5. На обмеження Виконавцем доступу Замовника до окремих видів електронних комунікаційних послуг, на підставі заяви Замовника, на підставі заяви Замовника та за умови наявності технічних можливостей у Виконавця, у відповідності до законодавства.
   6. Замовник має і інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
  1. Підстави, строки і умови зміни Виконавцем ідентифікаторів кінцевого обладнання Замовника. Ідентифікатори кінцевого обладнання Замовника, надані Замовнику, можуть бути змінені з технічних причин та в інших випадках, не заборонених чинним законодавством України у сфері Електронних комунікацій. Така зміна здійснюється Виконавцем без згоди Замовника з Попередженням Замовника. У випадках, якщо ідентифікатори кінцевого обладнання не є сталими і можуть змінюватися автоматично в силу технічної специфіки відповідних Послуг/окремих Послуг, що надаються за договором Замовнику, Виконавець має право не Попереджати /не Інформувати Замовника про таку зміну.
   1. Замовник обирає перелік основних послуг, їх технічні характеристики, тощо. У разі, якщо Замовник бажає замовити додаткові Послуги, що надаватимуться додатково до та в рамках надання Послуг, він повинен замовити їх окремо шляхом оформлення Замовлення. Виконавець розглядає Замовлення Замовника у строк, що не перевищує 30 (тридцять) календарних днів з моменту оформлення останнім Замовлення. Якщо Замовник бажає змінити параметри замовлених ним Послуг, в тому числі Тарифний план, він має право змінити такі параметри в межах, запропонованих Виконавцем та за умови сплати Виконавцю додаткових платежів (у разі якщо такі платежі передбачені Тарифним планом, на який переходить Замовник). В зазначеному випадку Замовник має право звернутися до центру обслуговування Замовників Виконавця або, за наявності технічної можливості, змінити відповідні параметри через Систему самообслуговування .
   2. Облік наданих Послуг здійснюються Білінговою системою Виконавця.
  2. Умови і порядок припинення надання, скорочення переліку послуг, а також відключення кінцевого обладнання Замовника від електронної комунікаційної мережі Виконавця. Виконавець має право припинити надання Послуг Замовнику / скоротити перелік Послуг, що надаються Замовнику та відключити кінцеве обладнання Замовника у разі порушення Замовником Правил та умов цього Договору, Додатків до нього, в тому числі:
   1. У разі відсутності, виданого в установленому законодавством порядку, документа про підтвердження відповідності кінцевого обладнання Замовника вимогам нормативних документів у сфері електронних комунікацій.
   2. На підставі рішення суду та/або обґрунтованих звернень компетентних органів, якщо кінцеве обладнання використовується Замовником для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам державної безпеки.
   3. У випадку виявлення Виконавцем вчинення Замовником протиправних дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації електронних комунікаційних мереж , підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформації безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Замовникам.
   4. При зменшенні суми на Особовому рахунку Замовника нижче Мінімального рівня.
   5. Непогашення Замовником заборгованості перед Виконавцем протягом місяця, може бути підставою для розірвання Виконавцем Договору в односторонньому порядку.
   6. В інших випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами України.
   7. У випадках, зазначених у п.5.4.3. Договору Виконавець має право без будь-якого попереднього попередження Замовника відключити кінцеве обладнання Замовника та припинити надання йому Послуг в будь-який момент після виявлення відповідних порушень, з наступним Інформуванням Замовника про таке припинення надання йому Послуг.
   8. У разі порушення Замовником п.4.2.3., а також у випадках використання Замовником кінцевого обладнання або Послуг у цілях, що порушують норми та приписи чинних нормативно-правових актів України, крім випадків, зазначених у п. 5.4.3. цього Договору, Виконавець має право припинити надання Послуг/ окремих Послуг Замовнику з Інформуванням про це Замовника. У цьому випадку до Замовника застосовується положення п.6.8. Договору.
   9. У випадку припинення Виконавцем діяльності з надання Послуг/ окремих Послуг, що надаються за цим Договором, він зобов’язується Попередити (згідно з п.4 або 6 терміну «Інформувати/Попередити») про це Замовника не пізніше ніж за три місяці до припинення діяльності з надання таких послуг.
   10. Виконавець має право тимчасово припиняти надання послуг Замовнику під час проведення ремонтно-налагоджувальних робіт. Виконавець має право проводити планові ремонтно-налагоджувальні роботи не довше 24 (двадцяти чотирьох) годин, під час яких Замовник не може користуватися Послугами, при цьому Виконавець попереджає Замовника не менш ніж за 12 (дванадцять) годин про початок таких робіт.
   11. Виконавець має право тимчасово призупиняти надання Замовнику Послуг/окремих Послуг у випадку отримання обґрунтованих скарг третіх осіб на час розгляду таких скарг та усунення Замовником відповідних порушень, зазначених у таких скаргах.
  3. Умови відновлення надання Послуг.
   1. У разі, якщо Замовнику було припинено або скорочено надання Послуг та відключено кінцеве обладнання Замовника внаслідок несплати ним Послуг,Виконавець, за умови, що Договір з Замовником не був розірваний, відновлює надання Послуг та включає кінцеве обладнання Замовника після погашення ним боргу. Якщо Замовник не оплатив Послуги понад 40 днів після останнього дня надання Послуги, обраний ним тарифний план зупиняє свою дію (дія акцій, в яких Замовник брав участь, також припиняється). Повторна активація Послуг можлива, при цьому Замовником обирається новий тарифний план із діючих тарифів та сплачується вартість підключення згідно обраного тарифу.
  4. Строки усунення пошкоджень електронних комунікаційних мереж Виконавця.
   1. У разі отримання, у відповідності до порядку, передбаченого п.4.2.5. цього Договору, повідомлення від Замовника щодо перерви у наданні послуг, Виконавець повинен вживати необхідні заходи по відновлення надання Послуг у наступному порядку:
    • - У випадку перерви в наданні послуг, Виконавець протягом доби з моменту отримання відповідного повідомлення від Замовника, відновлює нормальне функціонування Послуг та Інформує Замовника про причину перерви в наданні Послуг та очікуваний строк відновлення надання зазначених Послуг у повному обсязі;
    • - У разі пошкодження кабельних ліній зв’язку, строк усунення неполадок відповідає вимогам КНД 45-112-99 Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄНСЗ, частина третя – «Правила технічної експлуатації лінійних споруд первинної мережі ЄНСЗ», розділ 14.
  5. Порядок і строки розгляду заяв і скарг Замовника.
   1. Замовник має право подавати Виконавцю заяви, скарги з питань надання та отримання Послуг.
   2. Виконавець проводить прийом Замовників з питань надання Послуг у своїх центрах обслуговування Замовників.
   3. Заяви можуть бути подані в усній формі. У разі неможливості негайного вирішення порушених Замовником питань, заява викладається в письмовій формі. Якщо в цьому Договорі або чинному законодавстві України для окремих заяв, звернень, скарг Замовника передбачена письмова форма – такі заяви, звернення, скарги Замовник повинен подати Виконавцю в письмовій формі.
   4. За результатами розгляду заяви, Замовнику надається відповідь Виконавцем. Виконавець розглядає заяви, звернення Замовника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Виконавцем відповідної заяви, звернення від Замовника, якщо інший строк не зазначений в цьому договорі та чинному законодавстві України для розгляду окремих заяв, звернень,скарг Замовника.
   5. У випадку скарг Замовника з приводу перерв у наданні Послуг, Замовник зобов’язаний діяти у відповідності до п. 4.2.5. цього Договору. У разі отримання, у відповідності до порядку, передбаченого п. 4.2.5. цього Договору, повідомлення/скарги від Замовника щодо перерви у наданні Послуг, Виконавець вживає необхідних заходів по відновленню надання Послуг у належному обсязі та в строки, зазначені у п.5.7. цього Договору.
   6. Відомості про контактні телефони, за якими Замовник може звернутися до Виконавця з питань надання Послуг,зазначені у цьому Договорі.
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання свої зобов’язань за цим Договором у відповідності з чинним законодавством України та цим Договором.
  2. Якщо з вини Виконавця відповідні Послуги не надавалися протягом певного часу та за умови належного виконання Замовником умов п. 4.2.5. договору та не відновлення Виконавцем таких Послуг у строки, зазначені у п.5.7. Договору, строк такої перерви в наданні Послуг вважається простоєм, та Виконавець, на письмову обґрунтовану вимогу Замовника повертає Замовнику частину абонентної плати, пропорційну часу такого простою. В цьому випадку строк простою відліковується від моменту повідомлення Замовником Виконавця про припинення надання йому Послуг.
  3. Час простою в наданні Послуг фіксується у відповідній оперативній інформації Виконавця на підставі даних Білінгової системи Виконавця.
  4. Виконавець не несе відповідальності за ненадання або неналежне надання Послуг при пошкодженнях обладнання та з’єднувальних ліній Замовника, а також у випадках, коли перерви у наданні Послуг сталися з вини Замовника та/або третіх осіб. У цьому випадку перерва у наданні Послуг не є простоєм і вказаний час підлягає оплаті Замовником.
  5. Усунення пошкоджень, що виникли з вини Замовника, можуть проводитися Виконавцем за окрему плату, згідно з кошторисом витрат, який погоджується Сторонами.
  6. Час проведення планових ремонтно-налагоджувальних робіт при наданні Послуг не вважається простоєм та підлягає оплаті Замовником.
  7. У разі порушення Замовником п.4.2.3. Договору, а також у випадках використання Замовником кінцевого обладнання або послуг у цілях, що порушують норми та приписи нормативно-правових актів України, крім випадків, зазначених п.4.2.5. цього Договору, Виконавець має право припинити надання Послуг Замовнику з Інформуванням про це Замовника. Якщо порушення призвело до зниження якості надання послуг Виконавця або, якщо внаслідок такого порушення була пошкоджена мережа Виконавця, Замовник відшкодовує Виконавцю всі завдані таким порушенням збитки, а також сплачує Виконавцю, на вимогу Виконавця, неустойку у розмірі всіх Первинних платежів за всі замовлені за Договором Послуги.
  8. У випадку виникнення заборгованості Замовника перед Виконавцем, Замовник, на вимогу Виконавця, сплачує Виконавцю пеню, яка обчислюється від вартості неоплачених Послуг у розмірі подвійної ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, за кожний день існування заборгованості. Строк позовної давності щодо вимог про стягнення пені встановлюється у 3 роки на підставі ст.. 259 Цивільного кодексу України. Нарахування пені здійснюється протягом всього часу існування заборгованості Замовника перед Виконавцем.
  9. У випадках, зазначених у п.5.4.3. Договору Виконавець має право відключити кінцеве обладнання Замовника та припинити надання йому Послуг в будь-який момент після виявлення відповідних випадків порушень. В цих випадках Замовник відшкодовує Виконавцю всі завдані таким порушенням збитки, а також сплачує Виконавцю, на вимогу останнього, неустойку у розмірі первинних платежів за всі замовлені за Договором Послуги у подвійному розмірі.
  10. Сплата Замовником неустойки або пені не звільняє Замовника від сплати Виконавцю суми заборгованості у повному обсязі.
  11. Виконавець не несе відповідальності за неналежну якість зв’язку в мережах інших Постачальників електронних комунікацій, а також за неналежну якість Послуг зв’язку, що надаються Виконавцем, викликану будь-якими аваріями та/або перебоями в роботі мереж інших Постачальників електронних комунікацій.
  12. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання свої зобов’язань за Договором, що є наслідком дії форс-мажору, викрадення або пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд, електронного комунікаційного обладнання Виконавця, за допомогою якого надаються Послуги.
  13. Виконавець несе відповідальність лише за реальні (прямі) збитки, завдані Замовнику з вини Виконавця. Втрачена (упущена) вигода відшкодуванню не підлягає.
  14. У випадку порушення Замовником п.4.2.6. Замовник, на вимогу Виконавця, сплачує Виконавцю неустойку у розмірі 500,00 грн. за кожний такий випадок.
 7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
  1. Замовник, перед початком робіт із підключення, зобов'язаний сплатити Виконавцю Первинний платіж та абонентну плату у розмірі, що вказується у Тарифних планах Виконавця.
  2. Замовник повинен належним чином оплачувати Послуги та підтримувати залишок грошових коштів на своєму Особовому рахунку на рівні не нижчому ніж Мінімальний рівень. Передбачені згідно з цим Договором та відповідними Додатками платежі сплачуються Замовником Виконавцю у національній валюті України.
  3. Усі платежі за Договором здійснюються Замовником з обов'язковим посиланням на номер договору.
  4. Розміри платежів за Послуги визначаються згідно з відповідним Тарифним планом Виконавця, який діяв на момент надання Послуг. Тарифи можуть бути змінені Виконавцем з Попередженням (згідно з пунктами 4 або 6 терміну «Інформувати/Попереджати») Замовника не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх введення в дію, якщо тарифи встановлюються Виконавцем самостійно, або без такого Попередження, у разі зміни граничних тарифів на відповідні телекомунікаційні послуги, що затверджуються відповідним державним органом України у відповідності з чинним законодавством України.
  5. Розмір Мінімального рівня може бути змінений з Попередженням (згідно з пунктами 5 або 6 терміну «Інформувати/Попереджати») Замовника не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення відповідних змін. Якщо Замовник не згоден з новими Тарифами Виконавця, він зобов'язаний не менш ніж за 3 календарні дні до введення таких нових Тарифів письмово повідомити Виконавця про таку незгоду шляхом подання відповідної письмової заяви до центру обслуговування Замовників Виконавця. В цьому випадку Договір вважається припиненим на наступний робочий день з дати отримання Виконавцем зазначеної письмової заяви Замовника. При цьому, якщо Замовник продовжує користуватись Послугами Виконавця після надання зазначеної заяви, вважається, що Замовник своїми діями погодився з новими Тарифами Виконавця та відмовився від ініційованого ним припинення Договору. В цьому випадку Договір продовжує свою дію, а Замовник зобов'язаний оплачувати Послуги Виконавця за новими Тарифами Виконавця.
  6. У разі наявності у Замовника претензій до нарахувань плати за Послуги, нарахована до оплати сума за надані Замовнику Послуги розшифровується Виконавцем тільки за той звітний період, до якого Замовник має претензії, із зазначенням виду Послуги, початку і закінчення її надання, обсягу, суми коштів до сплати. Послуги, які надаються знеособлено (анонімно), розшифруванню не підлягають.
  7. Якщо Замовник попередньо оплатив Виконавцю Послуги і при цьому відмовився від таких попередньо оплачених ним Послуг та/або розірвав Договір, внаслідок чого ці Послуги не були надані Замовнику, Виконавець повертає Замовнику таку невикористану частину грошових коштів за письмовою заявою Замовника протягом 45 (сорока п'яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Замовника. При цьому, Сторони особливо обумовили та розуміють, що сума Первинного платежу, в жодному разі не повертається Замовнику.
  8. У випадку, якщо Замовнику були протарифіковані послуги, які він не замовляв та не спожив, Замовник зобов'язаний звернутися з відповідною письмовою заявою до Виконавця, одразу після виявлення факту того, що йому були протарифіковані такі послуги. Виконавець розглядає таку заяву у строк 30 днів з дати отримання заяви.
  9. У разі припинення дії Договору, Сторони проводять остаточні розрахунки за надані Послуги протягом 45 банківських днів з моменту припинення дії Договору.
  10. У разі, якщо Замовник відповідно до законодавства України має право на певні пільги, то такі встановлені законодавством пільги надаються Замовнику з дня звернення Замовника і пред'явлення Виконавцю документів, що засвідчують право на пільги.
 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  1. Звільнення від відповідальності. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.
  2. Форс Мажор. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати обставини, що знаходяться поза розумним контролем Сторін, а саме: повені, землетруси, пожежі, інші стихійні лиха; війну, воєнні дії, акти тероризму; страйки, що відповідають вимогам законодавства; прийняття органами державної влади та/або місцевого самоврядування нормативних актів або прийняття судами або арбітражними органами рішень, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором (надалі — «Форс Мажор»).
  3. Зобов'язання повідомити. У випадку виникнення обставин, визначених п. 8.2. цього Договору, Сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону в максимально стислий строк, направивши письмове Повідомлення про настання таких обставин (надалі — «Повідомлення про Форс Мажор»).
  4. Повідомлення про Форс Мажор. Повідомлення про Форс Мажор повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов'язання за Договором та на порядок виконання зобов'язань за Договором, у випадку якщо це можливо.
  5. Повідомлення про припинення Форс Мажору. Коли дія обставин, визначених п. 6.2. цього Договору, припиняється, Сторона, що зазнала їх впливу, зобов'язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту, коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити протилежну Сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого Сторона виконає свої зобов'язання за Договором.
  6. Неповідомлення про Форс Мажор. У випадку, якщо Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не направить або несвоєчасно направить Повідомлення про Форс Мажор, як це визначено п. 6.4. цього Договору, така Сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором.
  7. Продовження строку. У випадку настання обставин, визначених п. 6.2. цього Договору, строк виконання зобов'язань Сторонами за цим Договором продовжується відповідно часу, протягом якого діють такі обставини.
 9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  1. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Замовником) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів.
  2. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах. До того як договір про надання електронних комунікаційних послуг автоматично подовжується, Виконавець інформує Замовника у електронній формі, належним чином і своєчасно (не пізніше ніж за один місяць) про закінчення договірних зобов’язань та про спосіб розірвання договору.
  3. Договір може бути розірваний достроково за згодою Сторін, оформленою у письмовій формі.
  4. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це Замовника не менше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до моменту такого розірвання.
  5. Замовник має право відмовитися від Послуг та/або достроково розірвати Договір, попередивши про це Виконавця не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати відмови від Послуг/припинення Договору.
  6. Сторони домовились та погоджуються з тим, що незалежно від підстав та причин розірвання/припинення Договору, сума Первинного платежу в жодному разі не повертається Замовнику.
 10. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  1. Право, що застосовується. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться у відповідності з чинним законодавством України.
  2. Вирішення спорів. Всі спірні питання між сторонами, які виникають у процесі виконання та розірвання цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів. При недосягненні згоди шляхом переговорів, спірні питання вирішуються у відповідності до встановленої законодавством України підсудності.
 11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Сторони обумовили, що при укладенні цього Договору, Замовник надає свою згоду , відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р. № 2297-VI (далі Закон № 2297- VI) на обробку Виконавцем його персональних даних. Метою обробки  персональних даних Замовника є внесення їх до відповідної бази персональних даних Виконавця (володільця) за цим Договором для реалізації господарських відносин (забезпечення своєчасного надання послуг з доступу до мережі Інтернет),  їх обліку та проведення розрахунків  за надані послуги, підготовки  внутрішніх документів підприємства з питань реалізації  визначених законодавством  і цивільно-правовим договором прав та обов'язків у сфері електронних комунікацій. Згода надається на здійснення будь-яких дій, відносно до персональних даних, які необхідні для реалізації вищевказаної мети, у тому числі: збирання, накопичення, зберігання, знищення та інші дії у відповідності з діючим законодавством. Замовник згоден з тим, що персональні дані обробляються та використовуються володільцем бази персональних даних товариством з обмеженою відповідальністю  “БАТИЇВКА ”, працівниками володільця відповідно до їх професійних та службових або трудових обов’язків та іншими юридичними та/або фізичними особами, яким надано таке право володільцем за цивільно-правовими договорами.  Ця згода надається  на весь строк  дії Договору. 
  2. Виконавець не несе відповідальність за зміст інформації, що передається Замовником за допомогою Послуг, що надаються згідно з Договором.
  3. Виконавець є платником єдиного податку ІІІ група оподаткування.